Regulamin

Regulamin korzystania z Serwisu mogilnianie.pl

 • Definicje

  • Serwis - oznacza portal internetowy udostępniony w domenie internetowej pod adresem mogilnianie.pl
  • Administrator – podmiot zarządzający i rozwijający mogilnianie.pl
  • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu
  • Ogłoszenie - strona/przestrzeń serwerowa mogilnianie.pl, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia zamieszczone przez niego w postaci ogłoszenia
  • Konto - część mogilnianie.pl w której Użytkownik po podaniu loginu oraz hasła, może dokonywać określonych działań w ramach mogilnianie.pl.
  • Pakiet Promowań – zestaw płatnych usług promowań Ogłoszeń, takich jak: wyróżnianie
  • Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu mogilnianie.pl, określone w Regulaminie
  • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Postanowienia ogólne

  • Portal działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest podczas korzystania z Portalu do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  • Korzystać z serwisu może każdy kto zaakceptuje regulamin, brak akceptacji jest jednoznaczny z opuszczeniem strony naszego serwisu.
  • Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na mogilnianie.pl z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.
  • Ogłoszenia dodawane przed ich publikacją w serwisie podlegają weryfikacji przez administratora mogilnianie.pl. Po wstępnym sprawdzeniu ukazują się w serwisie
 • Zasady korzystania z portalu

  • Zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem serwisu ogłoszeniowego mogilnianie.pl w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
  • Użytkownik może aktywować swoje ogłoszenia oraz ma zapewniony dostęp do ich treści w celu ich edycji i usunięcia. Aktywacja założonego konta następuje po poprawnym podaniu imienia , telefonu, adresu poczty e-mail oraz hasła na odpowiedniej stronie serwisu mogilnianie.pl. Po zakończeniu rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłany link do aktywacji konta oraz wszelkie wymagane prawem informacje dla Użytkownika.
  • Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
  • Portal nie jest serwisem aukcyjnym, administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników ani sporach powstałych między nimi.
  • Zawierane transakcje między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio między nimi.
  • Podany email kontaktowy lub telefon umożliwia każdemu Użytkownikowi kontakt telefoniczny lub przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
  • Dane kontaktowe użytkownika pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.
  • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi. Zakazane jest umieszczanie ogłoszeń:
   • zawierających treści wulgarne i obraźliwe,
   • propagujących przemoc, nienawiść rasową lub religijną oraz zawierających treści pornograficzne,
   • łamiących prawa autorskie i patentowem
   • noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
   • niezgodnych ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu/towaru/usługi,
   • zawierających adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych.
 • Dodawanie i edycja ogłoszeń

  • Ogłoszenie może zostać dodane przez Zarejestrowanego Użytkownika.
  • Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego konta w serwisie mogilnianie.pl
  • Zamieszczenie Ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, wymaga wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.
  • Dodawanie ogłoszeń jest bezpłatne z wyjątkiem ogłoszeń promowanych.
  • Ogłoszenia powinny być przypisane przez użytkownika do odpowiednich kategorii.
  • Treść ogłoszeń musi być zgodna ze stanem faktycznym przedmiotu Ogłoszenia.
  • Do ogłoszenia można dodać bezpłatnie 6 zdjęć.
  • Użytkownik odpowiada za treść i zdjęcia dołączone do ogłoszenia, gwarantuje, że nie naruszają one Regulaminu, ani praw osób trzecich w tym Operatora, a także, że są zgodne ze stanem faktycznym.
  • Zabronione jest wystawianie jednego towaru równocześnie w wielu ogłoszeniach.
  • Standardowy okres publikacji Ogłoszenia wynosi 30 dni.
  • Ogłoszenie można zakończyć przed końcem okresu publikacji.
  • Ogłoszenie przed publikacją jak i w jej trakcie może zostać poddane sprawdzeniu przez Operatora i zostać przez niego wstrzymane ze względu na naruszenie Regulaminu lub stwierdzenia potencjalnego ryzyka dla innych Użytkowników lub Operatora.
  • Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności.
 • Zasady odpowiedzialności

  • Odpowiedzialność za publikowane treści i zdjęcia ponosi wystawiający ogłoszenie. Jest on zobowiązany do tego, żeby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, praw osób trzecich, Administratora oraz dobrych obyczajów.
  • Użytkownik sam odpowiada za działania i treści podjęte w serwisie mogilnianie.pl
  • Administrator nie odpowiada za wiarygodność osób korzystających z serwisu mogilnianie.pl, przede wszystkim za niepełne, niepoprawne lub fałszywe dane oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
  • Odpowiedzialność za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług oraz podawane informacje ponosi wystawiający ogłoszenie.
  • Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z serwisu moiglnianie.pl w przypadku wielokrotnego naruszania Regulaminu.
  • Administrator ma prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z serwisu mogilnianie.pl Użytkownikowi, jeśli zaistniało podejrzenie, że może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.
 • Reklamacje

  • Użytkownik może zgłaszać reklamację dotyczącą nieprawidłowego wykonania przez administratora usługi, w terminie nie później niż w ciągu siedmiu dni roboczych, licząc od dnia ukazania się ogłoszenia w serwisie.
  • Reklamacja powinna być złożona za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: e-mail podany w zakładce „Kontakt”.
  • Reklamacja powinna zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail) oraz dokładny opis zgłaszanej reklamacji.
  • W przypadku podania niewystraczających danych lub opisu reklamacji, Właściciel serwisu przed rozpatrzeniem reklamacji, może zwrócić się do Użytkownika o uzupełnienie wyżej wymienionych treści
 
- Właściciel serwisu rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma stosowną informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail przypisany do konta.

Dodawanie ogłoszeń na Mogilnianie jest darmowe! Jednakże, musisz przestrzegać poniższych reguł:

 1. Upewnij się, że wybrałeś odpowiednią kategorię.
 2. Nie ogłaszaj tego samego dopóki poprzednie ogłoszenie nie wygaśnie.
 3. Nie umieszczaj danych kontaktowych w tytule, lub opisie.
 4. I cos tam.
 5. I cos tam.
 6. I cos tam.
 7. I cos tam.
 8. I cos tam.
Góra